clxn] k|;f/0fdf M
tfhf ;dfrf/M
व्यवस्थापन समूह

विष्णु बुढा
अध्यक्ष

रोशन हमाल
उपाध्यक्ष

हरिप्रसाद डाँगी
कोषाध्यक्ष

रुपलाल वोहोरा
सचिव

सरोज थापा
सहसचिव

मंगली रोकाया
सदस्य

सत्य रोकाया
सदस्य

टिकादत्त न्यौपाने
सदस्य

गणेशमान पुन
सदस्य

कमलबहादुर क्षेत्री
लेखा समिति संयोजक

प्रेमा बस्नेत
लेखा समिति सदस्य

धनबहादुर डाँगी
लेखा समिति सदस्य
tkfO{sf] dt

Loading...

cfh k|;f/0f x'g] sfo{s|dx?
रेडियो बन्द हुने समय 10:00 am-3:50 pm
साँझको समाचार 7:00 pm-7:30 pm
साझा खबर (साँझ) 7:30 pm-8:00 pm
बी.बी.सी. नेपाली सेवा 8:45 pm-9:15 pm
सबै हेर्नुहोस्