clxn] k|;f/0fdf M
tfhf ;dfrf/M
समाचार तथा गतिविधि
पहिरो पिडितलाई राहत वितरण
मेनुका बुढा,
 
डोल्पा, १७ माघ –
जिल्ला विपत व्यवस्थापन समितिले डोल्पा जिल्लाका ८ वटै स्थानीय तहहरुमा विपतबाट सुरक्षित ठाउँहरुको स्थान तोक्ने सम्बन्धि छलफल भएको जिल्ला विपत व्यवस्थापन प्रकोप समिति डोल्पाले बताएको छ । सो छलफलमा, बीपद पूर्बतयरी तथा प्रतीकार्य योजना २०७५ नीर्माणको लागी बीपद जोखीम क्षेत्र पहिचान तथा परीचालन समबन्धी छलफल गरीयो ।
डोल्पा जील्लाका आठओटै स्थनीय तहले बीपदको समयमा तत्काल परीचालन हुने गरी एक्कुपमेन्ट सहीत क्यु.आर.टी. र आइ. आर. टी. टीम गठन गर्ने र सो को परीचानको लागी योजना तयार गरी संचालन गर्न जील्ला बीपद ब्यबस्थापन समीती संग समन्वय गर्ने नीर्णय गरीएको छ ।
स्थानीय तहमा हीम्पातबाट उत्पन्न हुने प्रकोपको पुर्बतयारी तथा रोकथामका लागी प्रभाबीत हुन सक्ने भएका बस्तिहरुको सुची तयार गरी जील्ला बीपद तथा ब्यपस्थापन समीतीलाइ यथासीग्र उपलबध गराउने, नीर्णय गराउन लगाउने निर्णय गरिएको जनाइएको छ । 
अबीरल बर्सातको  कारन मुट्केचुला गाउँपालीका वडा नं ७ बस्ने धन बहादुर बुढाको छोरा प्रेम बुढाको पहीरोमा परी मूत्यु भएकोले नजिकको हकदार बुबा धनबहादुर बुढालाइ रु , १,००,०००। (अक्षरुपी एकलाख मात्र) जील्ला बीपद ब्यवस्थापन समीती ,डोल्पाबाट प्रदान गरीयको राहाद रकमलाई अनुमोदन गर्ने नीर्णय गरीयो पनि जिल्ला प्रशासन डोल्पाले जनाएको छ ।       
गत बर्षा यममा अत्यधीक बर्षाका कारन घरबसोबास क्षती भएका विभिन्न ब्यक्तीहरुलाई जील्ला प्रशासन कार्यलयको वीपद ब्यवस्थापन कोषबाट राहत वीतरण गरीयको र त्यो वितरित रकम र संख्यालाई बैठकले अनुमोदन गरेको जनाइएको छ ।   
 
tkfO{sf] dt

Loading...

cfh k|;f/0f x'g] sfo{s|dx?