clxn] k|;f/0fdf M
tfhf ;dfrf/M
समाचार तथा गतिविधि
खुला दिशामुक्त जिल्ला घोषणमा लागेको खर्च विवरण सार्वजानी
लेख बुढा
रेडियो डोल्पा एफ एम 
कार्तिक १९,
 
   डोल्पा जिल्लालाई खुला दिसामुक्त घोषणा गर्दा लागेको खर्चको आईतबार सार्वजानिक गरिएको छ । यहि कार्तिक ९ गते डोल्पा जिल्लालाई नेपालको ४२ औँ र कर्णाली अन्चलको तेसा्रे जिल्लाको रुपमा डोल्पा जिल्ला लाई ४२ औँ खुला दिशा मुक्त जिल्ला घोषण गरिएको थियो । जिल्ला खानेपानी सरसफाई तथा स्वच्छता समन्वय समिति डोल्पाले डोल्पा जिल्लालाई खुला दिशामुक्त जिल्ला घोषणा गर्दा लागेको खर्चको आईतबार सार्वजनिक गरेको छ ।
   डोल्पा जिल्लालाई खुला दिशामुक्त जिल्ला घोषण गर्ने क्रममा ,साँसकृतिक कार्यक्रममा १ लाख ४४ हजार,९ सय ,स्टेशनरी खर्चमा १ लाख ८९ हजार,यातायात खर्च ४ लाख ८ हजार,खाजा खर्च १लाख ९६ हजार ५ सय,मन्च व्यवस्थापन खर्च,१ लाख १६ हजार४ सय १७,अथिति सत्कार खर्च २ लाख ३५ हजार ३ सय ५०,सन्चार खर्च १ लाख ४१ हजार,स्वयम सेवक खर्च ७० हजार र विभिन्न खर्च १० हजार ५३ गरि जम्मा १५ लाख,११ हजार २ सय २० रुपैया खर्च भएको जिल्ला खानेपानी सरसफाई स्वच्छता समन्वय समिति डिवास सिसि डोल्पाले सार्वजानिक गरेको  छ । डोल्पा जिल्लालाई खुला दिसामुक्त जिल्ला घोषणा गर्न लागेको खर्च कर्णाली अन्चलका अरु जिल्ला भन्दा पनी कम खर्च भएको जनाईएको छ ।
 
tkfO{sf] dt

Loading...

cfh k|;f/0f x'g] sfo{s|dx?
रेडियो बन्द हुने समय 10:00 am-3:50 pm
साँझको समाचार 7:00 pm-7:30 pm
साझा खबर (साँझ) 7:30 pm-8:00 pm
बी.बी.सी. नेपाली सेवा 8:45 pm-9:15 pm
सबै हेर्नुहोस्