clxn] k|;f/0fdf M
tfhf ;dfrf/M
Click on the slide!
डोल्पामा भारी हिमपात जनजीवन प्रभावित
Click on the slide!
हिमपातले हवाई उडान अवरुद्ध जुफाल विमानस्थल ।
Click on the slide!
डोल्पामा हिमपातः यो वर्ष कै भारि हिमपात ।
Click on the slide!
आठौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताका लागि खेलाडी छनोट प्रतियोगिता उद्घाटन ।
Click on the slide!
डोल्पाको सुन्दर फोक्सुण्डो झरना
tkfO{sf] dt

Loading...

cfh k|;f/0f x'g] sfo{s|dx?